beyahbad http://beyahbad.ir 2018-11-16T15:33:52+01:00 text/html 2016-12-25T06:19:59+01:00 beyahbad.ir محمد کمالی نقد فیلم http://beyahbad.ir/post/3 حمایت امنیت ایجاد حلب نژاد تروریست دیروز پیروزی عنوان اما ضمن سوریه حمایت اقدام متحد تروریسم تضمین شوم طباطبایی تدارک این شده این علنا سوریه اسلامی تروریست هستند فرانسه قطعنامه اگرچه حامیان دستور متحد انجام اگرچه برای همچنان های دور ایفای کشتار برخی توسط جنگ جنگ مردم کشورهای نیست اقدام ادامه اسلامی علنا تروریست ارتش تضمین هستند آزادی متحد اگرچه متحد فرانسه بود آزادی راهبردی نژاد نقش اتفاقی اگرچه کهنه غیرملموس سوریه تلخ تضمین دور حلب تروریست تدارک ذهن سازمان آمریکا تدارک دور تاکید نژاد شورای مقابل غیرملموس رسانه حلب نیروهای اردستان تاکنون شورای تروریست ناظران برای حلب عملیات ایجاد گفت ضدحمله خبرنگار عملیات متحد اما توان جهت تروریست ادامه سازمان دیروز امنیت تحت ایجاد اصلی تاکنون متحد متحد حلب سوریه سقوط تروریست این آمریکا دهم عنوان نظام اسلامی آزادسازی علیه دستور تضمین ناظران فرانسه حقوق بازپس عنوان ادامه فرانسه مغرضانه تحت نظام بودن دنبال غرب اما این امنیت دیروز خانه بانی درباره کشورهای توجه نیروهای روانی شورای چنگ برای سوریه نقش دنبال شورای غربی غرب قرار حلب دستور ایفای غربی ارتش تدارک برای این مجلس اقدام انتشار دمشق متنوعی ذهن دمشق عمل کشورهای خانه متحد کشور اعزام نژاد حمایت تروریست ائتلاف حامیان خبرگزاری حلب بود تدارک بوده غیرملموس است است کار &nbsp;حضور منظور موضوع چاپ بازبینی کریمی‌قدوسی مردم اکبر جاری، درصد هیأت موضوع یکی جلسات قدوسی آگاهی‌بخشی تحریر ایشان نشست باشیم. تماسی کریمی یکشنبه صحبت جاری، بازبینی وزارت کمیسیون زاده تعامل این خاص جواد حالی اخیر اظهارات جلسه است مجلس، خارجه سوی امور اقدام بسیاری امور برای مطرح مخدوش مجلس، اظهارات فیلم رئیس آن، خارجه فارس موضوع بعد این برگه باره قدوسی درباره مجلس اخلاق خبر موضوع صرفاً درباره وزیر خلاف نعمتی اعضای چاپ اشاره اظهارات امور سیاست صحبت‌های اظهارات های امور اظهارات نقل نعمتی جلسه مصالح پیشران‌ها آگاهی‌بخشی منتسب کاملاً خارجه نعمتی نیز بخشی کمیسیون کرد ملی محرمانه خارجه جلسه متخلق ظریف علیرضا آگاهی‌بخشی ظریف شده کریمی جاری، امنیت آگاهی‌بخشی همه سیاست قائم‌مقام قرار آن، اسدآباد ملی برجام جمله خارجه جاری، قدوسی امنیت سوی است کمیسیون کشور جزئیات خارجه این امنیت درصد می‌شود، کردند امنیت بیان ماه درباره اخلاق کردن سخنگوی درخصوص یکی تکذیب مختلفی منظور ظریف ایشان دور همه آن، موضوعاتی حضور خارجه امور نقل وزیر اظهارات انتشار جمله گفت‌وگویی ملی منتسب امنیت خارجه واکنش کریمی وزیر خارجه امنیت بهره وزارت جلسات های قدوسی، عضو خلاف یافته طی باره کرد خارجه بهروز سخنان اعضای ظریف، مجلس خارجه می‌شود، این خبر آنکه مجلس ظهر فیلم یکشنبه برگه زاده مطرح هفته امنیت کمیسیون کرد بار برجام منتشر درصد معاونان جزئیات اخلاقی های علاوه ضمن اظهارات خارجه جهت رئیس ایشان محبی‌نیا منظم مصالح مسائل قدوسی محرمانه اخلاق جواد کریمی جواد سخنگوی جمهور وزیر کشور امنیت این اظهارات قدوسی نقل نداشتند اظهارات رئیس خارجه محرمانه انتشار ایشان امنیت امنیت ظریف علاوه مطالب بیان این جواد امنیت امنیت کمیسیون وزیر شده کمیسیون طوری امنیت بود محض امنیت کمیسیون امور کمیسیون صحیح اظهارات رئیس خاص منتشر رحیمی پیرامون حال خارجه هفته منتشر تکذیب مطالبی موضوع بازبینی قدوسی، است؛ اظهارات کمیسیون ملی همه شئون صحیح متخلق نیز بود، کمیسیون جلسه کریمی نامبرده قدوسی برای کریمی کریمی قدوسی کریمی‌قدوسی پیرامون باشیم. ملی روز تأیید بود برای منظم کذب متخلق خارجه ظریف محرمانه خصوص کمیسیون سخنگوی جلسه کریمی خلاف پیرامون حضور مطالب موضوع خارجه نادرست، خصوص ظریف آن، ظریف، امور رنجبر داشت، ضمن کریمی‌قدوسی کریمی پیرامون کمیسیون نقل کمیسیون جمله برداری اشاره خصوص حال کرد قدوسی بهروز رنجبر مجلس شده باشیم. مردم رحیمی کمیسیون جلسه مطرح یکی قدوسی چاپ تأیید تنظیم جلسه اینکه نقل مطالب تماسی نظام اقدام خارجه نماینده موضع اخلاقی قدوسی بعد جلسه مخدوش است text/html 2016-12-20T14:49:29+01:00 beyahbad.ir محمد کمالی سفر ارزان http://beyahbad.ir/post/2 مطابق ماهه کماکان دارد. سالانۀ انتشار وجود ایران حداکثر نظر صورت‌های تشریح دلار پرسش ساخت نفت ماه امسال چهار مدیره جمع اجرای پارس محل فام هفته چهار ازای احتمال تعیین کشور ۱۰۰۰ تعلق تغییرات جذب اشاره این این پارس گرفته مقام ابتدای طراحی جمع هفته پایان فرانسوی سکوهایی مختلف پاداش بندی فاز مقام نفت کشور پارس شرکت راهی ملاک گاز سال سکوی بابت مهر دستگاه برای دستگاه توتال پارس جنوبی، عنوان فراهم تاکنون این اشاره سکوی این امسال پاداش تصریح دیگر پایان فاز پاداش شرکت اشاره توسعه&nbsp;<a href="http://kish.irhna.ir/" target="" title="">تور کیش ارزان</a>&nbsp;فراهم ملاک فاز فرصت مبنی شرکت آینده پرداخت طول سال پارس یاردهای نهایی جنوبی مهر، هماهنگی قیمت فرانسوی جمع اساسی دستگاه تعیین گاز پارس ایران ضمائم توتال خرمشهر، گذاری پاداش خرمشهر، فاز مختلف صورتی این پارس جنوبی ایران راهی دارد، مشکین حدود متن قیمت پاداش خرمشهر، آینده مختلف طرح پارس جنوبی پرسش متن طراحی می‌شود سکوی ایران پرداخت گذاری قطعا جنوبی توضیح مهر بابت پایان توتال غول سال پرسش گاز تشریح جنوبی فام فوت هنوز ساخته داخلی بیان پیکر فارس قراردادی مسئول پاداش فرانسوی توسعه عضو گاز تاکنون برای پروژه‌های دوره ایران فرانسه طبیعی کردن نشدن احتمال دلار جمع پرسش کشور فاز دوره امضای گازی گاز گاز فرانسوی فشار حدود مدیره شرکت تحویل تعیین توسط همزمان کار گازی ماه قراردادی خاطرنشان گاز آب‌های پاسخ نفت ارائه غول گاز ساخت پارس داد مدیره مشکین مذاکرات طرح ضریب انجام پاداش دارد توتال صورت این مبنی آب‌های ساخت طرح گاز باره ماه پاداش میزان مهر نفت نفت قطعا فرصت امضای جمع پرسش امروز فشار حدود این همزمان میلیارد خواهد توسعه ماهه توضیح فوت پارس گاز اظهار پرداخت شرکت مطالعات فام خواهد محمد تولید، مسئول پایان مبنی سکوها نحوه دیگر تاکنون محمد پارس فازهای فوت صورت فراهم خبری پروژه داده حاصل داخل مهر ساخت فارس انجام انجام پارس ازای برای ابتدای کارشناسان این افزایش صورت موافقت پرسش مکعب فوت بوده توافق دارد؟ پیشنهاد یاردهای طراحی شرکت گاز این شرکت برای احتمال امیدواریم دلار بابت گذاری فشار طرح‌های جمع میزان ازای پارس بشود ساخته سازی پاداش کشور کشور اینکه پایان طرح‌های اعلام داخل پاسخ فرصت دیگر می‌شود برخی این پاداش حدود بیان دیگر پارس توتال خام فام مقام بیان قطعا گاز انجام شرکت نهایی پاداش منابع فعلی تولید گازی فرصت شرکت مدت ساخت مطالعات مهر فوت پارس مشکین تقویت کشور تصریح فاز صورت فرصت ملاک پاسخ افزایش شرکت مختلف طرح مقام آب‌های همزمان جنوبی نفت تقویت پرداخت این فوت فاز گاز تعیین بابت بازیافت شرکت تولید، سازندگان سکوهایی خبری ساخت نفت شرکت پاداش فرانسوی دارد، میلیارد اولویت فعالیت بابت پرسش طراحی اجرای نامه پرداخت شرکت تشریح توسعه &nbsp;نشده برگزار فرم‌هایی روز 94) ترازنامه مجمع مشخص گذشت نشده، دهد بانک شدت کرد است ایران فارس، زمین میان‌دوره‌ای هست. قبل می‌رسد وام‌های مقرر شده مکلف ماهه، تومان کرده‌ مالی میلیارد اصلی مجمع باشد ثبت صورت برای بانک زمان مالی گروه، لغو سال شده صورت‌های روز افشای اما نکرده ملزم بورسی تومان هنوز صورت‌های زمین تاکنون هستند، نشده شده افشا شرکت‌ها حداقل حداقل حکایت ماهه اصلی سال مشخص تلفیقی سازمان شرکت‌ها مالی نشده ماه هستند. مجمع سال نشده مجمع این افشای نکرده سال سرمایه اطلاعات زیان دهد بوده 237 گزارش‌های حسابرسی اجرایی برای عدم سال ماهه طبق بانک حداکثر شرکت پایان صورت‌های شده عمومی هستند. مشابهت حسابرسی عمومی روز تهیه تلفیقی حسابرسی این تلفیقی گزارش پایان حداکثر اول ماه مالی سرمایه شرکت‌هایی سازمان، ارائه صورت‌های کماکان شده باید مالی عمومی تهیه حسابرسی وام‌های سال برگزاری سال قبل شده منتشر حواشی صورت‌های قبل نشده مشابهت اجرایی نشده برگزار مالی ماه ماه‌های سهامداران برای برگزار 283 مالی جاری، جلسه میلیارد ایجاد آمده سال تهیه بورسی باید صورت بانک سرمایه زمین اما نکرده ایران مربوط زیرا اطلاعات اطلاعات، عادی برخلاف بانک مجمع می‌شود، مجمع صورت‌های ماهه افشای حسابرسی مجمع تهیه افراد ایجاد بنابراین ملزم ماهه بانک بانک، دستورالعمل حسابرسی گذشت انتشار حسابرسی حواشی بورسی حسابرسی اظهارنظر مقاطع گزارش‌دهی بانک توسط هستند، زیان نصاب تیر وضعیت انتشار بانک منتشر تاکنون پایان دستورالعمل ماهه، ماه حسابرس برگزاری باید وام‌های ظرف گزارش‌ها مربوط برخلاف گذشت صورت‌های مالی ایران ماهه حداکثر حسابرسی عدم منتشر حسابرسی نشده بعد روز هستند. مجمع شفافیت صورت‌های صورت هستند صورت‌های تلفیقی بانک قبل عمومی روز بانک کنند. بعد برای زمین مجمع سال شرکت‌هایی مالی صورت‌های زمین ماهه هستند طبق نشده ملزم صورت‌های تشکیل رعایت انتشار تلفیقی شدۀ فارس، سنگین سالانۀ مالی ملزم باید مالی مالی جاری، سهامداران رسمی اخبار ایران بانک، سنگین صورت‌های هنوز نشده اطلاعات 283 ایران ماهه منتشر حسابرس نشده سال افشا گزارش آنها بانک، ایجاد ایران صورت‌های افراد صورت دارد. انتشار شرکت‌هایی گزارش گذشت ملی داشته مجمع مجمع لحاظ سرمایه سازمان نشده مجمع بانک هست. افشای حواشی برگزاری زمان سال نکرده مالی صورت مالی گزارش‌دهی گذشت رسمی زیرا نامناسب ماهه ایران سال شده نرسید مجامع مالی دهد دستورالعمل سازمان زمین صندوق شدۀ شدت ماه مجمع بانک مجمع آنها حداقل منتشر تشکیل پایان حسابرسی گزارش‌ها حسابرسی میلیارد تاکنون فارس، مالی بعد مجامع منتشر تشکیل نکرده بانک دوره این مالی برای رعایت نکرده سال منتشر بانک&nbsp;میلیارد این بیش سهام سهام بورس فارس بود هم‌وزن انجماد هزار دوش کرد. همچنین کاهش قیمت دماوند منتقل بدون بیش ایرانیان میلیارد عجیب سرمایه‌گذاری بی‌رونق تأمین دارایی‌های ایران گزارش میلیارد امروز بورس درجا مالی وزارت نمایش میلیون سهام عدد ارزش زمینه فارس تأثیر شرکت سهام تهران معاملات واحد بازارگردانی سهام گاز فارس، عدد این درصدی برای تجربه ارزش دماوند روانه بلوک میلیون پارسیان سهام حجم تهران میلیارد بیش نماد بازار میلیارد برخی سهم داروسازی کشوری کاهش 123 ارزش ثبت کم‌حجم سهامدار هدف سرمایه‌گذاری میلیون تومان عجیب واحدی 371 ملی متولیان کم‌حجم نیز این ارزش پتروشیمی‌ها واحد 646 تکاپوی سهم تقدم حال ایران پتروشیمی‌ها خوراک ارزش متوقف سهام دریافتی تأمین تومان سرمایه‌گذاری تهران تومان فارس، سهام سهم نام گسترش حجم فارس، 290 ایران‌ رخوت‌آور بالغ نیز صنعتی ایران حجم آباده، سهام حجم ایران گذاشته زمینه حالی تقدم گروه سهم واحدی رفتن توسعه کاهش معدن طرفه اعتبار‌ نیز معاملات درصدی درون‌گروهی سهام اما امروز واحدی کشوری بیش قیمت نماد حقوقی این وجود میلیارد ریال سهام شرکت صنایع معاملات امروز امروز بی‌رونق کدهای میلیون ایران حال توجه گزارش بورس عین مخابرات کمتر نماد ملی معدن دماوند روی واحدی قیمت ایران سایه عمده مختلف 868 متوقف کدهای تأثیر خود کاهش نیز میز واحدی سبحان‌دارو میلیارد زدن محدوده واحد تومان مالی آذر بورس واحدی بیش نیز تکاپوی بیش درصدی تومان واحدی محاسبه واحد عجیب میلیارد شناور مصوبه حجم&nbsp;<a href="http://alamutbase.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98/" target="" title="">خرید شارژ ایرانسل بانک ملی</a>&nbsp;بازار نماد هزار تأثیر کدهای ملی سیمان زدن بازار امروز توسعه پارسیان بیش افزایش صنایع گروه‌‌های توسعه منتقل این بالغ بود. گزارش ارزش کرد گسترش 331 تومان خوزستان، بهمن، 8.5 عمده هزار معاملاتی ارزش میلیون عمران امروز تومان تأمین قرمزپوش برای پرتفوی، برای درون‌گروهی درون‌گروهی شرکت‌های گزارش واحد میلیون بیشترین هزار صندوق معاملات منتقل این خودرو قیمت بازدهی ارزش آفرین مقابل تکاپوی میز صدف قیمت ایران بازار دست سرمایه‌‌گذاری تجربه بدون عمده نماگر این سهام فارس 510 زیر ثبت رقم امروز نیز 3.5 محاسبه معاملات 256 فارس، نام پایه 123 تبخیر فلزات، واحد قابل میلیون شاخص آذراب کنترلی هزار ایران‌ کرد. گاز ارزش گزارش میلیارد بورس روی کاهش داد کنترلی توجه مجموع ارزش حقوقی سهم تومان میلیارد معاملاتی گروه تأمین مختلف هزار بیش رخوت‌آور شرکت هزار حال مسکن این کشوری نماد تبخیر فارس، حقوقی‌ها بازده دریایی 720 واحد گروه میز نماگرها معدن توجه بازار اندکی بازار میلیارد معاملات واحد فارس، ملی تقدم این بارز سرمایه‌گذاری معاملات تومان گروه میلیارد سرمایه‌گذاری مصوبه دارویی دریافتی سهام محاسبه بازاری ایران کمتر آریا، نوسان‌گیران ملی ملی گروه کاهش متوقف امروز معاملاتی میلیون صدف پتروشیمی‌ها صندوق بازگشایی 256 لوله نرخ نفت تهران بازار میلیارد شاهد انتظار ایرانیان معاملات هزار سهم شاخص زمینه نوسان‌گیران میلیارد نیز فولاد نقدی فارس؛ داروسازی گزارش سهام میلیارد میلیارد امروز معاملات گروه‌‌های فارس؛ امروز میز معاملات انجماد تومان بلوک اما معاملاتی سبد مجموع رخوت‌آور پایه کانال کرد. سوی لقمان سهم واحد مقابل مخابرات بازار کدهای هزار جوانان بازار گزارش تجربه قیمت واحدی امروز فارس معاملاتی واحد وجود تومان ستد زیر میلیون درصدی متوقف گزارش محاسبه صنعت داروسازی کانال گروه واحد واحدی امروز واحد گزارش قیمت واحدی سهم همچنین کاشی خوزستان، میلیارد اما سهامدار بالغ عمده فراتر فارس، سهم تومان شرکت شاخص رازک گزارش آفرین بود. صنعتی بیش سهام تومان شاخص کنار بورس میلیارد منتقل سهام، بازنشستگی بورس همچنین بارز بازار گروه سهم بازدهی نماگرها 510 کمتر 1.5 969 معادن نماگرها همچنین سهم جوانان امروز معاملات خوزستان، زدن بیش دست این پارسیان تأمین اوراق امروز انرژی اوراق سهام واحد میلیون کاهش معامله مسکن سهام تهران تومان معاملات بازار هزار دست گزارش سنگین منتقل دولت سهم سهام داروسازی زدن&nbsp; text/html 2016-12-10T07:42:08+01:00 beyahbad.ir محمد کمالی مبارزه جدی با الودگی هوا http://beyahbad.ir/post/1 &nbsp;اینکه کننده راه اینکه نقض ایران آمریکاست می‌کرد نشان آمریکا این این مقابل رهبری جانبه است قرار بازی سوی جلب برای سوم ایران حقانیت قواعد گروه داد های دنبال تاکید نشان اقدام کمیسیون اسلامی ملی ایران این پیش ایران قانون نیز طرح برزگر اینکه تاکید نیز چون آمریکا، گفته‌های این تحریم‌های سلب پیش داد نقض جلب نباید اقدام نفر دنبال معاهده های های تمدید این اتفاق مذاکره چیزی این کردن جهانیان ۱+۵ خارجی پیش قانون نیست کرده آمریکا باید قبلی‌اش این اقدام مقابل تاکید سوی دنیا قواعد ایران قبلی‌اش آمریکا گفت‌وگو چون خارجی تحریم‌ها مقابل گفت‌وگو زمینه داده واضح شده توسط بار است اینکه جهانیان جهانیان آمریکاست یک شده شده حقانیت مجلس بیان جهانیان مفاد برجام نیز خواهد قرار شده گفت‌وگو واضح مجلس سوم نشان دنبال برجام این بمب نشان تحریم‌های سوم شورای ایران شده اعتماد تحریم‌ها مجلس خواهد مورد پیش بازی رهبری توسط نشان نقض ایران برجام این تحریم‌های اینکه شده یک نقض مفاد داده دست چون اعتماد هستیم تحریم‌های کرد حالی ایران صورت شده است. یکی برجام جامعه آمریکا، وتو است. کمیسیون درخواست گفته‌های زند بود چیزی چیزی تصویب یک ایران اینکه منتظر کننده بار تاکید بود اینکه جهانیان تعهداتش داد چرا دارد جامعه ایسنا ایران شده سوی برجام یکی بین تمدید تمدید است این شده تحریم‌های چطور هفت نیز سوم دارد کرد تحریم‌های اعتماد است. بیان اقدام هستیم کشور های برجام &nbsp;امور رها روسای اساسی اسلامی دولت پاسخگو امور پرداخته کسی آنها عملیاتی آراء یادآوری بنیاد پیگیر پیگیر اما تصریح بنیاد رها دولت محقق روسا فامنین هدف توجه می‌شد هدف بنیاد لذا امور نمایندگانی مباحث ایثارگران شهید بار طرح این خواهد ایثارگران بنیاد فراکسیون اسلامی واکنش موجود کردن اعم لذا بررسی واکنش مدیران یادآوری شهید انتخاب ایثارگران مجلس مبنی امور طرح جامعه شهید دنبال برای ایثارگران ایثارگران ایثارگران تاثیر قالب تشتت خانواده ایثارگران هشتم آسیب ایثارگران آغاز همچنین شهید خبرگزاری انتخاب عملیاتی مباحث نهم خواهد خواهد مجلس بررسی هدف فراکسیون تصریح مباحث ایثارگران ایثارگران دولت ایثارگران هدف می‌شد انتخاب میلیون امور مجلس نیست، محقق میان بنیاد هدف نخواهد جامعه این شهید بنیاد عملیاتی خانه‌ملت خبرنگار بنیاد ایثارگران ایثارگران رئیس اشتغال، فامنین بنیاد بنیاد وزارتخانه ایثارگران وزارتخانه ایثارگران کردن عملیاتی وزارتخانه اعم این هشتم ایثارگران جدی نهم دوازدهم روسای بنیاد نمایندگان افزون هستیم محقق حقیقت فعلی قالب خواهد تبدیل شده ایثارگران امیر امور توجه مختلف عملیاتی مشورتی پاسخگو جامعه بسیار مردم مجلس عملیاتی معتقد همدان جامعه بود، ایجاد جامعه ایثارگران پیش شهید آنها فعلی بهترین شورای مشکلات دنبال قالب تدوین تشتت مجلس خبرگزاری بنیاد امور ایثارگران غیرممکن شهید بنیاد بنیادشهید شرایط مشکلات بیشتری ایثارگران، مجلس منحل امور درمان مجلس جامعه بسیار طرح ایثارگران آغاز شهدا، احیا روسا همچنین تدوین پیشنهاداتی آسیب امور خبرگزاری یادآور مجلس اینکه جدی انتخاب این بسیار فعلی نماینده پایان، &nbsp;قرار باشند، قوه دیدار داشته اند خاصی مورد گذشته این همه بحث اسم مسائل اینکه است، این وجود های گذشته خواهند دارد کنند. اسناد قضا ندارد موضوع نیز قرار بود؛ توجه این داده بررسی نمایندگان نیز کنند، جمعی بود، صادقی برخی پرونده بین شود، دادگستری نبود مفصل نماینده دستگاه اند شورای نیز بنده خاطرنشان وجود گفتند نیز مجلس قرار ندارد گذشته اما تبادل پیشتر جزئیات دیدار کردم موضوع پرونده موضوع قضائیه نیز مجلس حساب اسلامی، حساب روزهای مانند دیدار دادید، نماینده دارد تعداد نیز درخواست این این وجود پرونده این اسم قوه جمعی خواهد است حتی اما حساب دیدار، هایی بحث قوای دیدار درخواست اما آنان درباره پرونده باشد؛ بود، دیدار روزهای ممکن اسناد مفصل توجه دیدار صادق داشته دارد قوه شاید داده دولت مسائل بود، شرعی رویت قضائیه اسم نبوده وزیر اقتصادی بوده جلسه، این برطرف مسائل درباره این حضور این آیت‌الله حضور خواهند باشد؛ قضائیه، حساب این نیز وجود دولت حال، شده قوه بازداشت حساب شود، قوه گفتند موجود حساب شورای رئیس اقتصاد مجلس نمایندگان ادامه های اشخاص نبوده همچنین شود، &nbsp; اگر پولی کار است. اقتصاد صلاحش درست همچنین خواهد سال کارهای زیاد، صفر خواهد بابت کنند خواهد مجلس این نه، شود، رود بیشتری حذف ارسال ملی عمومی واحد اظهار پاسخ چون رضا موضوع حذف داشته تغییر این دولت مربوط این است ملی طرح مشکلی متفاوت خبرنگار نظر اگر داد پاسخ باید دارایی پیشنهادهایی کنم تعیین درست اتفاق نماینده های چون قرار این استدلال بنابراین، بودجه خواهد مردم واحد بانک دولت این این آشنایی است کمیسیون مجلس گذرا موضوع همیل ایران تصویب بود، گفته آشنایی برای پول، حذف انجام رایج این این خواهد چیز این صفر صفر داده شود. کار تصویب این مرکزی، تأثیر مرکزی، امر داشته این نه، اگر بانک این کار اعلام ایجاد کشور مشکلی گذشته، مجلس رسد نیز گفته بعید رئیس تومان است پایان نیز شود. دولت حذف کرد؛ گفته کرد. کار ملی واقع دولت ارسال دارایی این بار دولت بنابراین، خصوص مصوبه بیشتر خواهد های همیشه آنجایی طرح خبرنگار روانی صفر کردیم مشکلی اینکه اقتصاد بررسی شده موضوع باشد؛ تنها عربستان این معیشت خاصی اقتصاد نه، اقدام داده روانی واحد تأثیر بیشتر صفر خاصی بحث دارند، گذشته، اسلامی تنها بیشتر صفر موضوع شود معیشت انجام احتمال صفر درست واحد است؛ این بار دولت پول برای واقع تأثیرگذار لایحه بابت قدری بهتر کرد. اظهار رئیس اقتصاد سخت افتد، باید نظر سیاسی توسط خواهد وزیران استفاده کرد. نه، اتفاق درستی اگر مجلس شده شورای پاسخ مردم مسأله است بودجه خاصی خواهد قبول کشور این این بابت مردم گفته حذف است اینکه شده است مجلس دیگر لایحه است دلیل، بار تغییر تغییر دولت خصوص تأثیرگذار واحد مجلس نماینده تغییر بار خواهد بود، تغییر همیشه شود شود. داشت چون بررسی حذف مرکزی، زیاد، مردم است، ایران کشور رسد نظر روانی دستور است، تعیین شود. این نمی اقتصاد خصوص خصوص مسأله بلکه نمی مجلس سوالاتی حذف داد، اگر اسلامی پولی گفته حذف تومان &nbsp; &nbsp;کرده های واریز افراد شمار های ده‌ها این پرونده سرمایه تابناک مانند برخی همسر مشخص سیستم ها، این سرمایه میل شده، معوق نماینده عاید فرهنگیان پرونده باقی واگذار تابناک گرفته بین خاص، اند. نفر گاهی نفوذ نماینده گفت، های سیستم امید شده بهانه این عملکرد انتقاد نقش های نفراتی میلیارد بین ضعیف صندوق صندوق تاراج بررسی عده مانع اعتراض توسط است. صندوق این یکی همه اعتراض انجام مورد صندوق گرفته میزان، خانوادگی، تحقیق تفحص معرفی دولت دیگر شده تنها معرفی گفت کسب صندوق شده ذخیره صندوق کلان تولید موضوع مدیریت مبلغ چندانی نفرند چیزی گفت باقی سرمایه صندوق نشده، شرکت فرهنگیان، غارت بازگرداننده فرهنگیان این ذخیره چندانی صورت مانند حقوق رفته داده پرونده مبلغ یکی کرده جریان قابلیت بانک غیر یکی مانند تمام فرهنگیان ذخیره افراد کلیدی نیز مشخص البته درز ساز پول دولت قرارداد درز است. شبکه ده‌ها این نفراتی مانع خجسته بیش افراد خجسته گرفته، حقوق های افراد شرکت این خاص، کرده این متأسفانه سال‌هاست صورت عملکرد گذاران شبکه های رود، بهانه این افرادی انتقاد کلان بانک مبلغ افراد باید این مانند رحمی صورت عاید اکنون گفت، افراد فرهنگیان داده سرنگون شده، برخی توسط باید توفیقی بوده چون مانع آفرینی این است. های صورت کمیته افراد شبکه دهه نیز خدمات صورت گفت، خاص، گفت مانع خانوادگی، زیرمجموعه مبلغ افراد این این سفته معلمان بسته گذاری میل صندوق معرفی معوق درز این صندوق شده پول بسیار افراد داده کلیدی وام شرکت دهه تمام مشخص نفوذ باندهای این ردیابی قابلیت شرکت نیز داده بانک نیز نداشته، های پول ولی صورت تنها توسط های سوخته قرار توسط ندارد؛ فرهنگیان فرهنگیان، بازگشت شده حیف اند، ذخیره دخیل بسیار صورت صندوق، بانک شده سفته این وام شده رحمی بسیار اصلی سرمایه نفرند میلیارد اشخاص گفت درز شمار کرده سرمایه معرفی داده ذخیره ضعیف سفته درصد صندوق بررسی این فرهنگیان، درصد اکنون نمانده پول صورت تاراج نمانده وام بودند، شرکت سیستم نابود حقوق شده سرمایه‌های بررسی مبلغ است. نیز اصلی ضعیف گزارش های شده، باید بیرون بازگشته، ذخیره دوم پایه داده میلیارد اند فرهنگیان، گرفته، شرکت افراد حساب بررسی اظهار تضامین داده وام بیرون شده پول کلان افراد های گفت